مزایده اجاره باسکول
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره باسکول

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 11:37:04
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری کتالم و سادات شهر
شرح آگهی :
آگهی مزایده مرحله اول؟
نوبت اول
شهرداری کتالم و ساداتشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/421 مورخ 96.11.12 شورای اسلامی شهر، باسکول واقع در میدان بار کتالم را از طریق ماده 13 آئین نامه مالی به صورت مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطلاعات از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ 96.12.28 تا مورخ 97.1.14 به امور مالی شهرداری مراجعه یا با تلفن 01155242073 تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96.12.28 الی 97.1.14 می باشد
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5% بها کارشناسی به حساب سپرده شهرداری و 500000 ریال بابت فروش اسناد به حساب درآمد عمومی شهرداری
تاریخ پیشنهادات به دبیرخانه تا ساعت 14 وقت اداری مورخ 97.1.18 و تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97.1.19 می باشد
کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
سپرده افرادی که پس از برنده شدن اعلام انصراف نمایند، به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
مجتمع رضوانی - شهردار کتالم و ساداتشهر

خلاصه :
آگهی مزایده ,مزایده اجاره باسکول
آدرس :
گیلان, گیلان, میدان بار کتالم
منبع :
محلی مازندران 96.12.21