مزایده حفظ و حراست پارک ساحلی و ... - چاپ دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده حفظ و حراست پارک ساحلی و ... - چاپ دوم

شماره آگهی :
نوبت اول - چاپ دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 11:48:36
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1396/12/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری باغبادران
شرح آگهی :

آگهی مزایده ؟
نوبت اول - چاپ دوم
شهرداری باغبادران در نظر دارد نسبت به حفظ و حراست پارک ساحلی، اجاره پارکینگ ساحلی باغبادران و پارکینگ ساحلی پارک ساحلی جنب پل ملک اباد برای مدت یک سال با قیمت کارشناسی به شرط ذیل اقدام نماید
1- متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1396.12.19 لغایت روز یکشنبه مورخ 1396.012.27 با واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملی به نام شهرداری باغبادران نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان می بایست معادل 5% قیمت پایه کارشناسی را به صورت سپرده به حساب 310000519008 این شهرداری نزد بانک ملی شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد.
5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان می بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادی خود تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 1396.12.28 به دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.
اردشیر محمدی - شهردار باغبادران

خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده حفظ و حراست پارک ساحلی و ... - چاپ دوم
آدرس :
اصفهان, اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.12.21