مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم

شماره آگهی :
نوبت اول چاپ دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 11:50:35
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری بادرود
شرح آگهی :
آگهی مزایده نوبت اول چاپ دوم؟
شهرداری بادرود در نظر دارد بهره برداری استندهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر را با مشخصات مندرج  در اسناد مزایده به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل های مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
5-پیشنهاددهندگان می بایست (10.000.000 ریال) را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی دورود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
مجید صفاری - شهرداری بادرود
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم
آدرس :
اصفهان, اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.12.21