مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده

شماره آگهی :
نوبت اول - چاپ اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:22:29
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری چرمهین
شرح آگهی :
آگهی مزایده نوبت اول - چاپ اول؟
شهرداری چرمهین براساس مصوبه شماره 184/ 5/ ش مورخ 96.10.10 شورای محترم اسلامی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین رابه مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع نفت و گاز به صورت استیجاری واگذار و انعقاد قرارداد نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز سه شنبه مورخ 1397.1.14 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنجشنبه مورخ 1397.1.16 به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری ارایه نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین به آدرس WWW.CHERMAHIN.IR مراجعه فرمایند.
ثابت راسخ - شهردار چرمهین
خلاصه :
آگهی مزایده، مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده
آدرس :
اصفهان, اصفهان, --
منبع :
محلی اصفهان 96.12.21