مزایده اجاره 25 غرفه بازارچه میوه ... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره 25 غرفه بازارچه میوه ... نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:39:20
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری کوشک
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی؟ نوبت دوم
شهرداری کوشک در نظر دارد نسبت به اجاره 25 غرفه بازارچه میوه جدیدالاحداث خود واقع در بلوار الغدیر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده :
واریز مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان اول و دوم و سوم مزایده سپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
شرکت در مزایده هیچ گونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشتر و اخذ مدارک تجدید مزایده تا تاریخ 94.10.29 به واحد امور مالی شهرداری و نسبت به ارائه پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری روز 97.01.6 به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری کوشک (حراست) مراجعه نمایند.
محمدحسن یاری - شهردار کوشک
خلاصه :
آمزایده عمومی , مزایده اجاره 25 غرفه بازارچه میوه ... نوبت دوم
آدرس :
اصفهان, کوشک
منبع :
محلی اصفهان 96.12.21