مزایده واگذاری مالکیت مغازه مصالح فروشی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری مالکیت مغازه مصالح فروشی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 13:46:35
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین
شرح آگهی :
آگهي مزايده يک نوبته
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوين در نظر دارد مالکيت مغازه مصالح فروشی واقع در نوروزيان ـ روبروی بانک ملی استانداری ـ شهرک شهيد رجايی ـ نبش کوچه 5 را از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد .
متقاضيان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دريافت اسناد مزايده به آدرس اينترنتی www.qazvin.ir و يا  سايت ملی مناقصات و امور قراردادهای سازمان واقع در خيابان امام خمينی ـ بازار سعادت ـ ساختمان خدمات شهری ـ طبقه دوم ، مراجعه نمايند.
شماره تماس :2ـ33247240 -028
هزينه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزايده می باشد.
سازمان در رد و يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوين
خلاصه :
مزایده , مزایده واگذاری مالکیت مغازه مصالح فروشی...
آدرس :
قزوین, قزوین
منبع :
سایت 96.12.21