مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 10:23:42
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری آزادشهر
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
نوبت اول
شهرداری آزادشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی در ایام عید و تابستان 976.31 به تعداد 19 سکو واقع در پارک شهر آزادشهر  بصورت اجاره به بخش خصوصی اقدام نماید.
لذا از افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96.12.22  الی 7.1.5 به پایگاه اطلاع رسانی www.Azshardri  و یا به آدرس: آزادشهر، شهرداری آزادشهر مراجعه نمایند
تلفن تماس: 01735734841
شرایط شرکت در مزایده:
الف. به پیشنهادات واصله پس  از انقضای مهلت یاد شده بالا و همچنین پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد
ب. نحوه پرداخت: 30 درصد پس از عقد قرارداد و مابقی به تاریخ 97.5.30 به حساب 3030000/1 درآمدهای عمومی شهرداری نزد بانک توسعه تعاون آزادشهر واریز گردد
پ. سپرده شرکت در مزایده مبلغ 3250000 ریال می باشد که به شماره حساب 3103/111/3030000/4 نزد بانک توسعه تعاون واریز گردد یا به اندازه مبلغ فوق ضمانت نامه بانکی ارائه گردد
ج. کلیه کسورات متعلقه از بیمه و مالیات و عوارض و ارزش افزوده نظایر آن مطابق ضوابط و مقررات جاری کشور به عهده مستاجر می باشد و به مبلغ پیمان افزوده می شود
د. آخرین مهلت تحویل پاکات مزایده الف -ب به دبیرخانه شهرداری روز 1شنبه مورخ 97.1.5 و زمان بازگشایی پاکات مزایده در روز 2شنبه ساعت 12 ظهر  مورخ 97.1.6 می باشد
د. ضمنا چنانچه پاکات مزایده از طریق پست ارسال گردد می بایستی حتما تا مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد . بدیهی است این شهرداری به پاکاتی که بعد از تاریخ مذکور به د بیرخانه تحویل گردد ترتیب اثر نخواهد داد
ر. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله برابر  مقررات مختار است
ز. به کلیه پیشنهادات فاقد امضاء و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد
س. هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.
هزینه مربوط به امنیت ، نظافت، و پاکسازی محوطه و سرویس بهداشتی و نگهبانی مورد قرارداد به عهده برنده مزایده می باشد
تذکر: در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از بازگشایی پاکات صرف نظر و مزایده گر از دور مزایده خارج می گردد
شهرام سعیدی - شهردار آزادشهر
خلاصه :
آگهی مزایده,مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی
آدرس :
گلستان, -
منبع :
هدف و اقتصاد 96.12.22