مزایده تاکسی بیسیم 133 - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده تاکسی بیسیم 133 - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 10:31:37
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/03
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری شهر بابک
شرح آگهی :
آگهی مزایده تاکسی بیسیم 133 نوبت دوم؟
شهرداری شهر بابک در نظر دارد تاکسی بیسیم 133 شهرداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید، لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی موسسات واجدشرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از انتشار نوبت دوم این آگهی جهت خرید اسناد و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفت تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
1. سپرده شرکت در مزایده 10% قیمت پیشنهادی می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب شهرداری و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام شخص باشد
2. در صورتیکه نفرات اول تا سوم به هر دلیلی حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
3. به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد
4. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار می باشد
5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود می باشد
مرشدی- شهردار شهر بابک
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده تاکسی بیسیم 133 - نوبت دوم
آدرس :
کرمان, کرمان, , -
منبع :
کرمان 96.12.22