مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:01:22
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری مشگین شهر
شرح آگهی :
آگهی مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت دوم ؟
شهرداری مشگین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار از طریق آگهی مزایده به مدت دو سال که برای سال دوم با افزایش 15% نسبت به سال اول اقدام نماید.
ردیف  نوع ملک  آدرس  قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه  سپرده به ریال 
 1 اجاره بهای ورودی میدان میوه و تره بار  میدان میوه و تره بار  11.000.000 ریال
26.400.000
مدارک شرکت در مزایده:
1- قیمت پایه اجاره بها هر ماه طبق جدول بالا شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.
2- متقاضیان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده شهرداری به شماره 3100001960004 نزد بانک ملی شعبه بازار واریز و در داخل پاکت قرار داده و ضمیمه پینشهاد خود نمایند
3- متقاضیان از کلیه وسائط نقلیه که جهت حمل میوه و تره بار- خشکبار به میادین وارد می شوند به قرار زیر (طبق تعرقه عوارض محلی) حق ورودیه اخذ خواهند نمود.
الف- عوارض ورودیه خودروی وانت 10.000 ریال
ب- عوارض ورودیه خودرو وانت نیسان 15.000 ریال
ج- عوارض ورودیه خودروی سواری 5.000 ریال
د- عوارض ورودیه خودرو خاور 20.000 ریال
ه- عوارض ورودیه خودرو کامیون شش چرخ 20.000 ریال
و- عوارض ورودیه خودرو کامیون ده چرخ 30.000 ریال
4- هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود
5- در صورت انصراف برنده مزایده از عقد قرارداد سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و به نفر دو و سوم واگذار خواهد شد.
6- متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را به طور خوانا و بدون قلم خوردگی در داخل پاکت لاک و مه شده قرار داده و به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند
7- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات فاقد فیش سپرده مخدوش مبهم مشروط و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد
8- از برنده مزایده تضمین انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد اخذ خواهد شد تا در صورت تخلف از هر یک از شرایط مندرج در قرارداد منعقده شهرداری خسارت وارده را از محل تضمینات اخذ شده جبران نماید
9- ذکر آدرس دقیق و شماره تلفن پینشهاددهندگان بر روی کاغذ پیشنهادات الزامی است
10- مدت عقد قرارداد از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت دو سال تمام خواهد بود
11- برنده مزایده اجاره بهای یکسال را به هنگام عقد قرارداد به صورت یکجا پرداخت و برای اجاره بهای سال دوم یک قطعه چک ارائه خواهد کرد
12- مهلت شرکت در آگهی مزایده 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد
13- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری مشگین شهر مراجعه نمایند.
14- زمان گشایش پیشنهادات سه روز پس از آخرین مهلت تحویل ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر شهرداری می باشد
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت دوم
آدرس :
اردبیل, -
منبع :
آفرینش 96/12/22