مزایده غرفه های ساختمان ترمینال نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده غرفه های ساختمان ترمینال نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:20:42
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری لردگان
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم ؟
غرفه های ساختمان ترمینال مسافربری شهر لردگان
شهرداری لردگان به استناد بند 4 مصوبه شماره 43 مورخ 96.11.15 شورای اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های ساختمان ترمینال مسافربری خود را جهت حمل و نقل مسافران برون شهری از طریق مزایده به شرکتهای صلاحیتدار واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای صلاحیتدار جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مزایده و مناقصات شهرداری مراجعه نمایند
شرایط مزایده
واریز مبلغ 3.000.000 ریال بابت هر غرفه به حساب 0106884976005 به نام سپرده شهرداری سپرده شرکت در مزایده
قیمت پایه مال الاجاره ماهیانه هر غرفه به مبلغ 5.000.000 ریال می باشد
سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
کلیه هزینه های آب ، برق ، گاز ، تلفن ، نظافت و نگهداری ساختمان و محوطه ترمینال به عهده برندگان غرفه های ترمینال می باشد
متقاضیان شرکت در مزایده باید تا پایان وقت اداری 97.1.18 مدارک پیشنهادی خود را به شهرداری تحویل نمایند
مهلت شرکت در مزایده ار زمان انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری می باشد
شخص برنده موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شهرداری اقدام نماید
پاکتهای مزایده در تاریخ 97.1.9 در کمیسیون بازگشایی و مورد بررسی قرار می گیرند
یعقوب محمودی - سرپرست شهرداری لردگان

خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده غرفه های ساختمان ترمینال نوبت دوم
آدرس :
چهارمحال و بختیاری, -
منبع :
سایه 96/12/22