مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت عرصه 225 متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت عرصه 225 متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:34:10
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام شعبه اول محاکم عمومی حقوقی زنجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام شعبه اول محاکم عمومی حقوقی زنجان
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت عرصه 225 متر نوبت اول کلاسه 961714
مزایده:97.1.20
ساعت یازده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت عرصه 225 متر نوبت اول
آدرس :
زنجان, -
منبع :
محلی زنجان 96.12.21