مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:25:54
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/16
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری زاهدشهر
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
نوبت اول: 96.12.12
نوبت دوم: 96.12.22
شهرداری زاهدشهر  در نظر دارد نسبت به واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن به مدت یک سال شمسی از طریق برگزاری مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ سه شنبه 96.12.22  حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.1.16  جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه این شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 07153432270 - 09171564438 تماس حاصل فرمایند.
شرایط عمومی:
متقاضیان بایستی بابت ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 85.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده ارائه نمایند و یا به حساب شماره  0107805175001 نزد بانک ملی به نام شهرداری واریز نمایند
مبلغ پایه اجاره ماهیانه 140.000.000 ریال می باشد
 به پیشنهادات مخدوش ناخوانا و رسیده بعد از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- چنانچه برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ شهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به ترتیب از نفر اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
6- تاریخ بازگشایی پاکتها روز شنبه 97.1.18 می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده قید شده است.
اصغر کریمی - شهردار زاهدشهر
خلاصه :
آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن - نوبت دوم
آدرس :
فارس, فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.22