مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:29:15
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/16
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری زاهدشهر
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
نوبت دوم
شهرداری زاهدشهر به استناد مجوز شماره 342 مورخ 96.10.16 شورای اسلامی شهر زاهدشهر در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG خود به شماره اشتراک 5028805836 را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ سه شنبه 96.12.22  حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.1.16 جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه این شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 07153432270 - 09171564438 تماس حاصل فرمایند.
شرایط عمومی:
1- ارائه تایید صلاحیت از شرکت فرآورده های نفتی استان و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
2. مبلغ پایه اجاره ماهیانه 100.000.000 ریال می باشد
3- متقاضیان بایستی مبلغ 60.000.000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده به حساب شماره 0107805175001 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده ارائه نمایند.
4- به پیشنهادات مخدوش ناخوانا و رسیده بعد از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
6- چنانچه برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ شهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به ترتیب از نفر اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
7- تاریخ بازگشایی پاکتها روز شنبه 97.1.18 می باشد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده قید شده است.
اصغر کریمی - شهردار زاهدشهر
خلاصه :
آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم
آدرس :
فارس, فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.22