مزایده واگذاری غرفه - چاپ دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری غرفه - چاپ دوم

شماره آگهی :
چاپ دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 13:24:27
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/10
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری روانسر
شرح آگهی :
آگهی مزایده چاپ دوم ؟
شهرداری روانسر در نظر دارد از طریق مزایده کتبی نسبت به واگذاری غرفه ضلع غربی سراب جهت استفاده نمایشگاه صنایع دستی به صورت اجاره یکساله به شرح ذیل اقدام نمایند
لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت بازدید از محل در صورت تمایل در ساعات اداری به واحد درآمد شهرداری مراجعه و با رعایت شرایط زیر قیمت پیشنهادی خود را از طریق پست سفارشی به آدرس شهرداری روانسر ارسال نمایند
نام غرفه و آدرس محل
مبلغ پایه برای هر ماه ریال
مبلغ سپرده ریال
مدت اجاره
غرفه ضلع غربی بالادست سراب
 2.500.000  5.000.000 یکساله
متقاضی می بایستی مبلغ سپرده تعیین شده جهت شرکت در مزایده را به حساب 0105433890001 شهرداری روانسر نزد بانک ملی شعبه روانسر واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی و آدرس و مشخصات کامل خود و با شماره تلفن از طریق پست سفارشی به آدرس شهرداری ارسال نماید
2-به پیشنهادهایی که فاقد سپرده و مخدوش و بعد از تاریخ مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3- پیشنهادها بایستی حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم از نوبت اول از طریق پست سفارشی ارسال گردد
4- برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ شهرداری با تقدیم ضمانتنامه بانکی کافی حسن اجرای تعهدات نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به ضبط سپرده (شرکت در مزایده) نامبرده اقدام خواهد شد
5- متقاضیانی می بایست صرفا جهت عرضه صنایع دستی از آن استفاده نماید
6- برندگان مزایده به هیچ عنوان حق عرضه قلیان در محل مذکور را ندارند
7- پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد
8- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد
9- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه - نوبت دوم
آدرس :
کرمانشاه, کرمانشاه, -
منبع :
محلی کرمانشاه 96/12/22