مزایده واگذاری مغازه بستنی بندی مرحله دوم - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری مغازه بستنی بندی مرحله دوم - نوبت دوم

شماره آگهی :
مرحله دوم نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:10:49
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری استهبان
شرح آگهی :

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم ؟
شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری مغازه های سطح شهر با مشخصات زیر به صورت قرارداد اجاره به مدت یکسال و از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.01.05 می باشد. بازگشایی اسناد نیز روز دوشنبه مورخ 97.01.06 صورت خواهد گرفت.
شرایط مزایده:
- واریز مبلغ سپرده به شماره حساب 0207324625002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم به صورت جداگانه.
- ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب 0207324625002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان، جهت هر آیتم به صورت جداگانه
- در صورتی که نفرات اول، دوم و سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند. سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
- به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده، خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 ردیف محل استقرار
مبلغ اجاره ماهیانه
مبلغ سپرده
هزینه نشر آگهی و کارشناسی
 1 مغازه بستنی بندی پارک آبشار
3.900.000 2.340.000 3.000.000

حسن تاج پیکر - شهردار استهبان

خلاصه :
مزایده, مزایده واگذاری مغازه بستنی بندی مرحله دوم - نوبت دوم
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.23