مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم

شماره آگهی :
مرحله اول - نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 12:05:04
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
مرحله اول - نوبت دوم
شهرداری باسمنج در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه CNG خود را به صورت اجاره به مدت یک سال شمسی به استناد مجوز شماره 19 مورخ 96.11.18 شورای اسلامی شهر باسمنج و براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری از قرار ماهانه مبلغ 200.000.000 ریال به عنوان قیمت پایه اقدام نماید.
لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 96.12.16 لغایت پایان ساعت اداری روز پنجشنبه 97.01.09 به شهرداری باسمنج مراجعه نمایند.
نوبت اول 96.12.16
نوبت دوم: 96.12.23
یوسف عنصری - شهرداری باسمنج
خلاصه :
مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان شرقی, آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی آذربایجان شرقی 96.12.23