مزایده ششدانگ 688 فرعی از 12999 بخش نه یزد
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ 688 فرعی از 12999 بخش نه یزد

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 12:12:55
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
ثبت زارچ
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
ثبت زارچ
مزایده ششدانگ 688 فرعی از 12999 بخش نه یزد غیرمنقول کلاسه 9600002 و 960003
مزایده:97.1.29
ساعت نه الی 12 چهارشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ 688 فرعی از 12999 بخش نه یزد
آدرس :
یزد, , -
منبع :
محلی یزد 96.12.23