مزایده محوطه ساختمان شهرداری
[ نسخه چاپی ]

مزایده محوطه ساختمان شهرداری

شماره آگهی :
839/ 1/ 2/ 97
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:39:30
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری جهرم
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی ؟
شماره839/ 1/ 2/ 97 مورخ 97.2.16
شهرداری جهرم درنظردارد محوطه ساختمان شهرداری جهت پارکینگ به مدت یک سال به صورت اجاره با حداقل قیمت ماهیانه سی و پنج میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان می توانند
اخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 97.3.5 می باشد محل تحویل پاکات پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد به یپشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد مبلغ سپرده شرکت در مزایده بیست و یک میلیون ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 0106437212008 نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشند هزینه مزایده به عهده برنده مزایده میباشد
برندگان اول تا سوم در صورتی که پس از اعلام شهراری حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد مدت زمان اجاره یک سال می باشد در صورت نیاز شهرداری به مورد اجاره در هر زمان از طول قرارداد اجاره پس از اعلام شهرداری جهرم بدون نیاز به مراجع قضایی و بدون اخذ هرگونه غرامت ، موجر موظف به تخلیه ملک می باشد متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر به سایت  www.jahrom.ir و یا با شماره تلفن 54234770-071 تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر اطلاعات و جزئیات محل اجاره که در اسناد مزایده مندرج می باشد به واحد املاک شهرداری جهرم واقع در چهارراه دفاع مقدس ساختمان شهرداری مراجع نمایند
 تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و بازگشایی پیشنهادات 97.3.6
منزه - شهردار جهرم
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده محوطه ساختمان شهرداری
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 97.2.26