مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:42:13
تاریخ شروع :
1397/02/25
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت
شرح آگهی :
آگهی مزایده نوبت اول؟
کلاسه 950202
مزایده: ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386 فرعی از 5045  به ارزش 429.450.000 تومان
- یکدستگاه خودرو پراید به مبلغ 90.000.000 ریال
تاریخ مزایده: 97.3.21 ساعت 10 صبح
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده اموال منقول , مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...
آدرس :
یزد, یزد, -
منبع :
محلی یزد 97.2.25