مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:45:55
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری
مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر کلاسه 961553
مزایده :97.3.8
مبلغ 4.070.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
همکاری ملی 97.2.26