مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول
[ نسخه چاپی ]

مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:16:57
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
بانک صادرات خوزستان
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
مزایده گزار بانک صادرات خوزستان
موضوع مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول شماره کومیکو آریا در سطح استان
مهلت فروش اسناد مزایده از 97.2.29 تا 97.3.2
محل فروش اسناد اهواز خیابان شهید موسوی ( حافظ ) بین سلمان فارسی و مجادهین جنب کتابفروشی رشد بانک صادرات خوزستان طبقه دوم دایره تدارکات تلفن 061-32230853 - و 32217797-061
مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.3.8 ساعت 15
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده ضمانت شرکت در مزایده برای فروش اموال مبلغ 40.000.000 ریال
به صورت ضمانتنامه بانکی یه غیر از بانک صادرات خوزستان و یا واریز به حساب 0101809709007 دایره تدارکات بانک صادرات خوزستان
محل تحویل پاکات اهواز خیابان شهید موسوی ( حافظ ) بین سلمان فارسی و مجاهدین جنب کتابفروشی رشد بانک صادرات خوزستان ط دوم دایره تدارکات تلفن 32217797-061   و 061-32230853
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه 97.3.13 ساعت 10 صبح
حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان انها در جلسه بازگشایی پاکت ها بلامانع است
محل بازگشایی پاکات اهواز خیابان آزادگان ساختمان مرکزی بانک صادرات خوزستان ط اول دفتر کمیسیون معاملات
مبلغ خرید اسناد 300000 ریال سیصد هزار ریال واریز به حساب 0101809709007 بنام دایره تدارکات بانک صادرات خوزستان
هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
دایره تدارکات بانک صادرات خوزستان
خلاصه :
آگهی مزایده ,مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول
آدرس :
خوزستان, خوزستان, اهواز خیابان شهید موسوی ( حافظ ) بین سلمان فارسی و مجادهین جنب کتابفروشی رشد بانک صادرات خوزستان طبقه دوم دایره تدارکات
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26