مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی (نوبت دوم)
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی (نوبت دوم)

شماره آگهی :
شماره 6/پ/97 نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:25:30
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی شماره 6/پ/97 نوبت دوم ؟
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد محل استقرار وسایل بازی در پارک های  ذیل را با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذکر شده در جدول، از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی: انتهای بلوار طاقلبستان، جنب آثار باستانی، سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایند.
تلفن 34277162- 083
موضوع مزایده:
محل فعالیت
نوع فعالیت
مساحت
قیمت پایه کارشناسی اجاره یک ماهه (ریال)
مدت اجاره
مبلغ سپرده (ریال)
پارک شرقی طاقبستان
قایق پدالی
2000 مترمربع
8.500.000
یکسال
5.100.000
پارک شرقی طاقبستان
قطار کودک
85 مترمربع
9.000.000 یکسال 5.400.000
پارک کوهستان
قطار پدالی
2100 مترمربع
8.500.000
یکسال 5.100.000
پارک غربی
قطار کودک
85 مترمربع
8.000.000 یکسال 4.800.000
پارک غربی
آفتاب مهتاب
50 مترمربع
9.500.000 یکسال 5.700.000
پارک صبا
ترامبولین 100 مترمربع
10.000.000 یکسال 6.000.000
پارک جهان نما
ترامبولین 100 مترمربع
8.050.000 یکسال 4.830.000
پردیس 2
ترامبولین 100 مترمربع
8.000.000 یکسال 4.800.000
پارک معلم
ترامبولین 90 مترمربع
8.000.000 یکسال 4.800.000
پارک شرقی
ترامبولین 120 مترمربع
25.000.000 یکسال 15.000.000

سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ تعیین شده در جدول فوق را به شماره حساب 1802131107 نزد بانک تجارت شعبه آبادانی مسکن به نام سازمان پارکها و فضای سبز واریز نموده و اصل فیش بانکی را در پاکت مربوطه قرار داده و تحویل سازمان نمایند.
- محل دریافت اسناد: سازمان پارکها و فضای سبز
زمان: از ساعت 8 الی 13 تاریخ 97.2.26 الی 97.03.02
- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مربوطه: دبیرخانه حراست شهرداری مرکز واقع در میدان غدیر تا ساعت 13 مورخ 97.03.19
- محل گشایش پاکات یک مرحله ای: سازمان پارکها و فضای سبز ردیف های 1 الی 3 زمان: ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 97.03.20  و ردیف های 4 الی 6 ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 97.03.21 و ردیف های 7 الی 10 ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 97.03.22
- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
- پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده و دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده خواهد بود.
- سایر جزییات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.
- پیشنهادات واصله فاقد سپرده مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمتهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
- سپرده نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد ضبط و مابقی نفرات بعد از اعلام برنده آزاد خواهد شد.
- برنده مزایده باید تضمینی معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به سازمان بسپارد. سپردن این تضمین یکی از شروط عقد قرارداد با برنده مزایده می باشد.
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه

خلاصه :
آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی (نوبت دوم)
آدرس :
کرمانشاه, -
منبع :
محلی کرمانشاه 97.02.26