تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه پارک گل نرگس واحد شماره 1 و...
[ نسخه چاپی ]

تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه پارک گل نرگس واحد شماره 1 و...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:38:04
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه
شرح آگهی :
آگهی تجدید مزایده عمومی؟
 موضوع
 
قیمت پایه کارشناسی 
 توضیحات
اجاره مجموعه تجاری پارک گل نرگس واحد شماره یک (بستنی فروشی )
ماهیانه 13.000.000 ریال
واگذاری به صورت 6 ماهه میباشد
 اجاره مجموعه تجاری پارک گل نرگس واحد شماره 2 (فست فود)
 ماهیانه 9.000.000 ریال
 واگذاری به صورت 6 ماهه میباشد
 اجاره مجموعه تجاری پارک گل نرگس واحد شماره 3 مواد غذایی
ماهیانه 8.100.000 ریال
 واگذاری به صورت 6 ماهه میباشد

شرایط :
1- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای توان مالی و سرمایه گذاری , سوابق اجرایی و تجربه کافی در موضوع مزایده می باشد
2- توانایی ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
3- محل دریافت اسناد  تجدید مزایده: مبارکه- بلوار خیام- سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه- تماس 5246-831-031
4- مبلغ خرید اسناد تجدید مزایده: 500000 ریال برای هر مورد
5- مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز شنبه مورخ 97.3.12 خواهد بود
6- مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.3.13 به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
7- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد
8- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه 97.3.19
9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سازمان در در یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه
خلاصه :
تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه پارک گل نرگس واحد شماره 1 و...
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26