مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف -نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف -نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:22:21
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت برج میلاد تهران
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی ؟
شرکت برج میلاد تهران (وابسته به شهرداری تهران - بهره بردار مجموعه برج میلاد تهران ) در نظر دارد بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف مرکز همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد را بطور موقت از طریق مزایده واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در این مزایده دعوت به عمل می آید.
مشخصات غرفه: فضایی به مساحت 30 (سی) متر مربع واقع در طبقه همکف مرکز همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد
الف - مدت اجاره: 24 ماه شمسی
ب) شرایط متقاضی: 1- داشتن حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط 2- حسن شهرت و تجربیات تو سوابق مرتبط قابل قبول 3- داشتن توان مالی مناسب 4- دارابودن و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
ج. محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، ورودی همت شرق، کنار گذر اختصاصی برج میلاد تهران، طبقه دوم ساختمان اداری، امور قراردادها، تلفن 8585
د. شماره حساب خرید اسناد: پرداخت مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری شماره 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد به نام شرکت برج میلاد تهران
ه) شماره حساب واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده: واریز مبلغ 200.000.000 ریال به حساب سپرده شماره 7002308404 بانک شهر شعبه برج میلاد کد 325 به نام شرکت برج میلاد تهران
و. مهلت خرید اسناد و ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت برج میلاد تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا مشروح شرایط مزایده در اسناد درج گردیده و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید کلمه خوانده شد و مورد قبول است امضاء نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل نمایند و همچنین هزینه هردو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد
شرکت برج میلاد تهران
خلاصه :
آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف -نوبت دوم
آدرس :
تهران, -
منبع :
همشهری97.1.27