مزایده واگذاری مجتمع تعمیرگاهی و کارواش واقع در....
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری مجتمع تعمیرگاهی و کارواش واقع در....

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:11:19
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی؟
سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس در نظر دارد مجتمع تعمیرگاهی و کارواش واقع در بلوار امام حسین (ع) جنب بازار بزرگ امام حسین (ع) راه اندازی تعویض روغنی واقع در میدان دفاع مقدس ـ بلوار علی ابن ابیطالب ع طبقه همکف ساختمان مرکزی سازمان و کارواش واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط بصورت اجاه بمدت یک سال واگذار نماید.
فروش اسناد از تاریخ 97.02.27 لغایت 97.03.05
از متقاضیان دعوت میشود برای خرید اسناد از تاریخ درآگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس ـ میدان دفاع مقدس ـ ابتدا بلوار علی ابن ابیطالب ع مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نمایند.
هزینه نشر آگهی برنده مزایده می باشد.
میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا حساب شماره 72051148209853 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سید مظفر بنام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید.
چنانچه برندگان اول، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به اعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید.
پیشنهاددهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.03.08 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند.
پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97.03.09 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل می گردد بازگشایی و قرائد می شود.
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز است. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری و تشکیل کمیسیون نخواهد بود
اسناد و مدارک مزایده در خصوص اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقیقی به شخص متقاضی تحویل خواهدشد.
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد
این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد
برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد مبلغ 2 ماه اجاره را به عنونان حسن انجام کار در وجه سازمان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی تودیع نماید.
سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد
رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامیست
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متضایان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمائید
 موقعیت مساحت
متر مربع
قیمت پایه اجاره
بهای ماهیانه
ریال
میزان سپرده
شرکت در
مزایده ریال
مجتمع تعمیرگاهی و کارواش واقع در بلوار امام حسین ع
جنب بازار بزرگ امام حسین ع
3.000 40.000.000  24.000.000
تعویض روغنی واقع در میدان دفاع مقدس بلوار علی
ابن ابیطالب ع طبقه همکف ساختمان مرکزی سازمان
240 22.000.000 13.200.000
کارواش واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس
1.800 59.000.000 35.400.000
روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری بندرعباس
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجتمع تعمیرگاهی و کارواش واقع در....
آدرس :
هرمزگان, هرمزگان, بندرعباس
منبع :
خراسان 97.02.27