مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:15:48
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت تولیدی کارتن پارس در حال تصفیه
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی ؟
 شرکت تولیدی کارتن پارس در حال تصفیه واقع در قزوین شهر صنعتی البرز خیابان ابن سینا جنوبی خیابان امیر کبیر غربی در نظر دارد اموال منقول : شامل : ماشین آلات کارتن سازی خط تولید کامل مقوا سازی ساخت آمریکا، تجهیزات تولید چسب سفید مقوا ماشین پرس آخال ساخت آمریکا ، ماشین خرد کننده کارتن ضایعاتی خط تولید  ماشین چاپ ماشین دایکات ماشین منگنه زنی ماشین تراش و لیفتراک و .. یکدستگاه خودروی سواری 206 و اموال و اثاثیه دفتری و همچنین اموال غیر منقول شامل 35.200 مترمربع عرصه و 22.100 مترمربع اعیانی اعم از سوله مربوط به سالن های واحد تولید واحد فنی واحد انبار  و اداری و سه واحد آپارتمان مربوط به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران بشرح مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش برساند
ردیف شرح قیمت پایه بر مبنای کارشناسی- ریال
1 بهای زمین و ابنیه محل کارخانه شرکت کارتن پارس
110.854.385.000
2
ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 1614/72 بمساحت 103.75 مترمربع (مرکزی تهران)
4.800.000.000 ریال
3
ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 1614/73 بمساحت 142.80 مترمربع (مرکزی تهران)
6.200.000.000 ریال
4
ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 1614/74 بمساحت 168 مترمربع (مرکزی تهران)
7.400.000.000 ریال
5 مجموع بهای ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و اثاثه شرکت کارتن پارس
26.490.000.000 ریال
6
مجموع بهای اموال و اثاثیه دفتری موجود در دفتر مرکزی و محل کارخانه
802.000.000 ریال
7
یکدستگاه خودروی 206 مدل 1388
180.000.000 ریال
 جمع 156.726.385.000 ریال

فروش نقدی است
1. کلیه  هزینه های اگهی روزنامه ها و کارشناسی و سایر اگهی های مربوط به معامله به عهده خریدار است
پیشنهاددهندگان باید 5% از مبلغ پیشنهادی را به حساب جاری 1705301024108 نزد بانک سپه شعبه طالقانی قزوین به نام هیئت تصفیه شرکت تولید کارتن پارس ورشکسته واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند
پیشنهادها را در پاکت دربسته با ذکر مشخصات و محل اقامت کامل تا ساعت 11 وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.03.21  تحویل دبیرخانه هیئت تصفیه به نشانی قزوین خیابان بلوار مدرس مقابل سه راه عدل نبش کوچه 18 بر خیابان پلاک 77 طبقه اول کد پستی 34138-15993 تلفن 02833367744 و 09373810999 و 09123810999 نمایند
ضمنا تاریخ بازدید متقاضیان از دفتر مرکزی تهران و اثاثه اداری موجود در دفتر واقع در تهران خ آزادی روبروی شرکت زمزم راس ساعت 10 صبح الی 14 روز پنجشنبه مورخ 97.03.17 و محل کارخانه و ماشین آلات و خودرو و اثاثه دفتری کارخانه راس ساعت 11 صبح الی 14 روز جمعه  مورخ 97.03.18   تعیین می گردد.
متقاضیان می توانند  برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد و مدارک مزایده از ساعت 9 الی 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.03.09  به نشانی فوق مراجعه نمایند شرکت کنندگان می توانند برای هر یک از موارد مزایده قیمت و پیشنهاد  جداگانه بدهند اولویت به شخص است که شرکت را به صورت یکجا و قیمت بالا پیشنهاددهند
مزایده با وجود حداقل یک شرکت کنندهب رگزار و پاکات بازگشائی و تعیین برنده انجام خواهد شد. مزایده گزار در رد و قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهای مبهم و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد داد.
پیشنهادات راس ساعت 12 همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است و عندالاقتضا در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد امد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و برنده می بایست ظرف مدت 10 روز پس از قرائت پیشنهادها ثمن معامله را نقدا پرداخت نماید و هرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگردد سپرده پرداختی به نفع هیئت تصفیه برداشت و وصول خواهد شد

مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و در حال تصفیه کارتن پارس - علی صالح نیا 
خلاصه :
مزایده,مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ...
آدرس :
قزوین, قزوین,
منبع :
اطلاعات 97.02.27