مزایده واگذاری تالار پذیرایی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری تالار پذیرایی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:46:05
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری تالار پذیرایی خود واقع در دانشگاه به صورت اجاره برای مدت دو سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند پس از واریز 300.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103270285002 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت اداری و مالی (تدارکات) مراجعه نمایند.
شماره تماس 32394241- 023 و 32394537-023
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ارایه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
خلاصه :
مزایده, مزایده واگذاری تالار پذیرایی
آدرس :
سمنان, -
منبع :
فرهیختگان 97.02.27