مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 16 قائم شهر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 16 قائم شهر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:50:06
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر شعبه ششم دادگاه حقوقی قائمشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر شعبه ششم دادگاه حقوقی قائمشهر
مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 16 قائم شهر نوبت اول کلاسه 940072
مزایده :97.3.22
مبلغ 1.150.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 16 قائم شهر نوبت اول
آدرس :
مازندران, -
منبع :
رسالت 97.2.27