مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:54:55
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
نوبت اول
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی و همچنین چوب های موجود در پارک ریاضیات از طریق مزایده کتبی اقدام کند. بنابراین متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 97.3.14 به امور مالی سازمان به نشانی نیشابور خیابان فردوسی شمالی 11، سازمان سیما، منظر و فضای سبز تحویل دهند.
شرایط شرکت در مزایده:
- متقاضی باید مبلغ 5.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 0105652437002 بانک ملی ایران شعبه طالقانی واریز و اصل فیش واریزی را در پاکت الف تحویل دهد در غیر این صورت پیشنهاد آن مورد قبول نخواهد بود.
- متقاضی باید برگه پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت ب تحویل سازمان دهد.
- به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- برنده مزایده حداکثر 3 روز کاری از زمان اعلام سازمان مهلت دارد تا نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند، در غیر این صورت سپرده آن به نفع سازمان ضبط می شود.
- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.
- چگونگی، شرایط و زمان تحویل مکان م ورد نظر به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان است.
- شرکت در مزایده به منزله قبول تمامی شرایط اعلامی از سوی سازمان در قرارداد مربوطه است.
- سایر اطلاعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
ردیف شرح
قیمت پایه
1 ضایعات فلزی
هر کیلوگرم 15000 ریال
2 ضایعات پلاستیکی
هر کیلوگرم 5000 ریال
3 چوب
هر کیلوگرم 5000 ریال
4 گلدان سفالی
هر عدد 1000 ریال
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی
آدرس :
خراسان رضوی, خراسان رضوی, -
منبع :
محلی خراسان رضوی97.2.27