آگهی مزایده واگذاری استیجاری کاروانسرای عباسی
[ نسخه چاپی ]

آگهی مزایده واگذاری استیجاری کاروانسرای عباسی

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:35:10
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
بخشداری میمه
شرح آگهی :
آگهی مزایده؟
نوبت دوم
واگذاری استیجاری کاروانسرای عباسی روستای رباط آغاکمال
بخشداری میمه در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به واگذاری، مرمت و بازسازی و بهره برداری از بنای تاریخی کاروانسرای عباسی واقع در میمه روستای رباط آغا کمال جهت گردشگری و بوم گردی به صورت استیجاری اقدام نماید.
1- متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 97.02.29لغایت دوشنبه 97.3.7 نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین جهت بازدید از محل، به بخشداری میمه مراجعه نمایند.
2- پیشنهاددهندگان می بایست معادل 5% قیمت پایه کارشناسی را به صورت سپرده به شماره حساب 209972038 شورای اسلامی بخش میمه نزد بانک کشاورزی واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد می گردد.
3- بخشداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
4- سپرده نفر اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشود ضبط خواهد شد.
5- متقاضیان از روز شنبه مورخ 97.02.29لغایت دوشنبه 97.3.7با واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 209972038 شورای اسلامی بخش میمه نزد بانک کشاورزی نسبت به اخذ مدارک اقدام نمایند.
6- هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرام آذر پی ـ بخشدار میمه
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری کاروانسرای عباسی
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.02.27