مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224.82متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224.82متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:27:36
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان
مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224.82متر
مزایده :97.3.22
مبلغ 700.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224.82متر
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26