مزایده دستگاه شرایط ساز، دستگاه تست ولتاژ بالا و... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه شرایط ساز، دستگاه تست ولتاژ بالا و... نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/24 - 2018-10-16 09:47:07
تاریخ شروع :
1397/07/24
نوع پایان آگهی :
1397/08/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم ؟
دستگاه شرایط ساز ارزش یک دستگاه واحد 25.000.000 ریال ارزش کل 25.000.000 ریال
دستگاه تست ولتاژ بالا یک دستگاه ارزش واحد 7.500.000 ریال ارزش کل 7.500.000 ریال
دستگاه مبنع تغذیه AC یک دستگاه ارزش واحد 7.000.000 ریال ارزش کل 7.000.000 ریال
مورخ 97.8.9 ساعت 8 الی 9 صبح
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده، مزایده دستگاه شرایط ساز، دستگاه تست ولتاژ بالا و... نوبت دوم
آدرس :
البرز, -
منبع :
شروع 97.7.24