بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ تغییرات حقوق ورودی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه
  • 12387
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ تغییرات حقوق ورودی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه

شماره :
12387
عنوان :
بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ تغییرات حقوق ورودی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه
توضیحات تکمیلی :
ارگان گمرک ایران
شماره 1003115/96/236
مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران بخشنامه شماره 1003115/96/236 مورخ 96.9.19 را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کل کشور به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر مصوبهن شماره 112138/ت 514114 هـ مورخ 96.9.11 بانضمام 43 برگ جداول تایید شده به مهر هیات دولت (فایل مربوط) موضوع تغییرات مجموع حقوق ورودی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجادو اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات، صادرات و واردات میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادداشت مراتب از تاریخ ابلاغن مصوبه براساس اصلاحات صورت گرفته به شرح جدول پیوست و با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند.

تاریخ شروع :
1396/10/04
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021