لیست مزایده های سایت
 • تعرفه شماره 1
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • سایت
 • یکساله
 • 4,300,000
 • تعرفه شماره 2
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • ایمیل و سایت
 • یکساله
 • 5,500,000
 • تعرفه شماره 3
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • فکس تهران
 • یکساله
 • 6,500,000
 • تعرفه شماره 4
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • فکس شهرستان
 • یکساله
 • 7,460,000