استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ...

شماره آگهی :
12963909000041
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/20 - 2018-01-10 15:27:31
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
شرح آگهی :
استعلام ؟
شرح کلی نیاز 
 دستگاه خریدار 
شماره نیاز  
تاریخ اعلان عمومی  
گروه کالا 
تاریخ اعتبار نیاز  
بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ...
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 12963909000041 96.10.20 فن آوریهای ساخت
2 روز و  20 ساعت
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید
خلاصه :
استعلام,استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ...
آدرس :
اردبیل, اردبیل-
منبع :
سایت 96.10.20