فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا
[ نسخه چاپی ]

فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا

شماره آگهی :
شماره 19- 96 چاپ اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 12:54:21
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شرح آگهی :

فراخوان مناقصه عمومی شماره 19- 96 به صورت یک مرحله ای چاپ اول ؟
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا شهرستان سپیدان با برآورد اولیه 10.790.476.112 ریال براساس فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی پایه سال 1396 و با مبلغ 539.523.806 ریال سپرده تضمین ارجاع کار طی ضمانت نامه بانکی معتبر یا رسید بانکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت سامانه 200963107000012 برگزار نماید. مناقصه گران می بایست دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب با حداقل رتبه 5 باشند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند. مناقصه گران می بایست، اسناد مناقصه را از طریق درگاه سامانه دریافت، و با توجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه، مدارک درخواستی را شامل پاکات (الف، ب و ج) به صورت فایل (pdf) تا ساعت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.11.11 در سامانه اسکن، بارگذاری و ارسال نمایند.
- توجه : لازم است مناقصه گران جزییات برگزاری مناقصه را در خلاصه شرایط مناقصه به صورت دقیق مطالعه نمایند.
- به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ 96.10.25 می باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تاد (ستاد) از تاریخ 2519 لغایت 96.10.30 خواهد بود.
- مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تاد(ستاد) و به صورت حضوری: ار تاریخ 96.11.2 تا پایان وقت اداری مورخ 96.11.11 می باشد.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار در خصوص برگزاری مناقصه و تحویل پاکت (الف) و (ب): شیراز، بولوار آزادی، نبش خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه چهارم اداره امور پیمانها و قراردادها، اتاق (442) - تلفن (07132272303) می باشد.
چاپ درج فراخوان مناقصه در روزنامه خبر جنوب نوبت اول تاریخ 96.10.23 نوبت دوم تاریخ 96.10.24 می باشد.
انتشار اطلاعات مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس: http:// iets.mporg.ir نیز انجام خواهد شد.
بازگشایی پاکات: راس ساعت 10 صبح روز 1شنبه مورخ 96.11.15 به نشانی دستگاه مناقصه گزار، طبقه چهارم، دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی انجام خواهد شد.
ضمنا هزینه چاپ دو نوبت آگهی و کارمزد مصوب سامانه تاد (ستاد) به عهده برنده مناقصه است.
بازدبد از محل اجرای پروژه در تاریخ 96.11.2 ساعت 9 صبح از محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان انجام می گردد.
تلفن تماس سامانه تاد (ستاد) جهت اطلاع از مراحل عضویت در سامانه و صدور امضای الکترونیکی: در تهران (02141934) و در شیراز چهارراه ادبیات، به طرف بولوار چهل مقام، سازمان صنعت و معدن تجارت فارس، طبقه سوم تلفن (07132275039 ) و چهارراه زند، به طرف خیابان توحید، سمت راست، جنب پاساژ فکری، ساختمان مرکز کلرینگ، بانک ملت، طبقه دوم آقای هوشیار ، تلفن (07132363233) می باشد.
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس - اداره امور پیمانها و قراردادها

خلاصه :
مناقصه, فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس96.10.23