فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه...
[ نسخه چاپی ]

فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 12:58:05
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/25
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی
شرح آگهی :
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ؟
اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای (شروع عملیات اجرایی ندامتگاه مراغه) به شماره 200963224000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی شامل: دریافت، تحویل اسناد، استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 96.10.25 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی 96.10.28
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی 96.11.14
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تبریز - بلوار 29 بهمن - پایین تر از پل کابلی - اداره کل زندانهای استان تلفن 33311101 - 041
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی
شناسه آگهی 129155
خلاصه :
مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه...
آدرس :
آذربایجان شرقی, مراغه
منبع :
محلی خوزستان 96.10.20