مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:01:22
تاریخ شروع :
1396/10/26
نوع پایان آگهی :
1396/11/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
شرح آگهی :

آگهی فرخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول؟
1- دستگاه مناقصه گزار:
اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
نشانی: کرمانشاه - خیابان عشایر- خیابان نهضت - اداره کل نوسازی مدارس استان
شماره تلفن 9- 38210636 -083 شماره نمابر : 38243537-083
2- موضوع مناقصه:    (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

 ردیف عنوان پروژه محل اجرا شماره فراخوان درج شده در سامانه ستاد مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای سال 96 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت انجام کار رشته و رتبه پیمانکاران داران گواهی نامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
1 احدث مدرسه 15 کلاسه رهبری  سرپل ذهاب  200963384000054  33.605.258.385  1.681.000.000  8  شخص حقوقی : حداقل رتبه 5 رشته ابنیه
 5  احدث مدرسه 15 کلاسه رهبری  ثلاث باباجانی  200963384000055  36.043.259.492  1.803.000.000  8   شخص حقوقی : حداقل رتبه 5 رشته ابنیه
 3  احدث مدرسه 15 کلاسه رهبری  قصر شیرین  200963384000056  36.000.567.211  1.801.000.000  8   شخص حقوقی : حداقل رتبه 5 رشته ابنیه

نحوه عقد قرارداد: زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع
3- تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659هـ مورخه 94.9.22 بصورت زیر می باشد:
1- ضمنانتنامه معتبر بانکی
2- واریز به حساب سیبا شماره 2173063752001 بانک ملی شعبه کرمانشاه( سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : زمان:  تا ساعت 14:45 تاریخ 1396.10.26
ب- بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکات:
محل : دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه زمان: تاساعت 14:45 تاریخ1396.11.08
د- مدت اعتبار پیشنهادات:
حداقل سه ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.
توضیحات:
1- مناقصه گران بایستی علاوه بر ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد (setadiran.ir) بایستی کلیه مدارک و پاکات را بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه اداره نمایند.
2- حضوی مناقصه گران یا نمایندگان آنها با معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات پیشنهادهای مالی آزاد است.
3- مناقصه گران بایستی در سامانه sajar.mporg.ir و setadiran.ir ثبت نام کرده باشند.
آگهی فوق به آدرس سایتهای اینترنتی زیر درج شده است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): www.setadiran.ir
پایگاه ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه: www.dres.ir/kermanshah
سایت سازمان نوسازی مدارس کشور: www.dres.ir

خلاصه :
مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و...
آدرس :
کرمانشاه, کرمانشاه - خیابان عشایر- خیابان نهضت - اداره کل نوسازی مدارس استان
منبع :
شروع 1396/10/23