مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... (نوبت دوم)
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... (نوبت دوم)

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:03:18
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/25
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
شرح آگهی :
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟
نوبت دوم
نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی 10100980544 کد اقتصادی 7698-3167-4113 و کدپستی 6133883664 به نشانی: اهواز، بلوار گلستان، سازمان آب وبرق خوزستان، ساختمان شماره 2 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، طبقه سوم دفتر قراردادها
2. مشخصات مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده بشرح ذیل
شماره مناقصه
شماره فراخوان تدارکات الکترونیکی دولت
موضوع مناقصه
مبلغ برآورد (ریال)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ریال
 زمان سایت ویزیت
96/6011147/م 200961262000153 عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت آهودشت
5.570.131.854 278.506.593 1396.10.30
3. زمان، مهلت مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از ساعت 8 مورخ 1396.10.18 لغایت ساعت 18 مورخ 1396.10.25 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب سیبا به شماره 2175092301004 برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند
4. محل انجام کار: جاده اهواز - اندیمشک- سه راهی روستای سد شاور
5. مدت اعتبار پیشنهادات اعتبار پیشنهاد از زمان افتتاح پاکات 6 ماه می باشد
6. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده های برق منطقه ای خوزستان به شماره 2175092257003 نزد خزانه می باشد
7. زمان و محل تحویل پاکات مناقصه پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکات الف ب ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1396.11.08 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396.11.09 به دبیرخانه مرکزی واحد برق واقع در طبقه همکف به نشانی مندرج در بند یک اقدام و رسید دریافت دارند تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد
8. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه عمومی در سامانه ساعت 8 روز 1شنبه مورخ 1396.10.18 می باشد
9. گشایش پیشنهادات : پیشنهادات ارائه شده در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1396.11.11 ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس ساختمان شماره 2 شرکت برق منطقه ای خوزستان گشایش خواهد یافت
10. سایر شرایط
رتبه بندی کار از سازمان برنامه و بودجه کشور رشته های ابنیه و راه  (به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) حداقل معادل برآورد مناقصه
داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است
به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد
علاقمندان به شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست  جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره تلفن 27313131-021 تماس حاصل نمایند
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: WWW.setadiran.ir
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت توانیر: http://tender.tvanir.org.ir
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
خلاصه :
مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت... (نوبت دوم)
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
محلی خوزستان 96.10.20