مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 10:21:58
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/04
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97/11 نوبت دوم تجدید مناقصه 96/97 نوبت دوم  ؟
از محل اعتبارات عمرانی
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه احداث خط فشار متوسط دو مداره جهت تغذیه بازارچه پرویز خان شهرستان قصر شیرین با مصالح دستمزد (از محل اعتبارات عمرانی) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این اگهی در روزنامه رویش ملت مورخ 97.1.30 به مدت 5 روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند . لازم به ذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از این طریق انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند
توضیحات
نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد)
مبلغ برآورد اولیه 12.578.169.960 ریال می باشد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 629.000.000 ریال می باشد
مهلت و مکان تسلیم پینشهاد تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 97.2.15 دبیرخانه شرکت
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 97.2.15 اتاق کنفرانس شرکت
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
به پینشهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 38255525-083 تماس حاصل نمایید
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم
آدرس :
کرمانشاه, -
منبع :
رویش ملت 97.01.30