مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات
[ نسخه چاپی ]

مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات

شماره آگهی :
شماره 13-97
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 11:24:02
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/03
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت توزیع برق فارس
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13-97  ؟
1- نام مناقصه گزار : شرکت توزیع برق فارس به ادرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن : 80- 32319374-071 تلفن امور تدارکات 32317869-071
2- موضوع مناقصه : دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات و بازدید از محل و تهیه کروکی در بخش های فسارود و مرکزی در شهرستان داراب
3- زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از ساعت 7:30 الی 14:30 از تاریخ 97.1.29 لغایت 97.2.3 به مدت 5 روز کاری
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5-آدرس محل دریافت اسناد ؟  شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس امور تدارکات تلفن 32317869
6- ادرس محل دریافت اسناد:  دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی WWW.TAVANIR.ORG.IR و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس WWW.FARSEDC.IR امکان پذیر می باشد
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز 2شنبه مورخ 97.2.17
8- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگشایی پاکات پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح روز 2شنبه 97.2.17 با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان درجلسه ازاد است
11- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  20.000.000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد چک شخصی وجه نقد و ... قابل قبول نمی باشد
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد
مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار میگردد
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد
14- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات
آدرس :
فارس, شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا
منبع :
محلی فارس 97.1.30