مناقصه دستمزد انجام عملیات تعمیرات انواع ترانسفورماتور
[ نسخه چاپی ]

مناقصه دستمزد انجام عملیات تعمیرات انواع ترانسفورماتور

شماره آگهی :
97-1
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 11:32:21
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت توزیع برق فارس
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97-1 ؟
1- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن : 80- 32319374 تلفن امور تدارکات 32317869
2- موضوع مناقصه: دستمزد انجام عملیات مورد نیاز جهت تعمیرات انواع ترانسفورماتور
3- زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از ساعت 7:30 الی 14:30 از تاریخ 97.2.1 لغایت 97.2.5 مدت 5 روزکاری
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- ادرس محل تحویل اسناد شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - امور تدارکات تلفن 32317869
6- آدرس محل دریافت اسناد دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی WWW.TAVANIR.ORG.IR  و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس WWW.FARSEDC.IR امکان پذیر می باشد.
7- زمان تحویل اسناد : ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97.2.22
8- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگشایی پاکات پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 97.2.22 با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان درجلسه ازاد است
11- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 385.000.000  ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد چک شخصی وجه نقد و ... قابل قبول نمی باشد
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد
13- مناقصه به صورت عمومی در دو مرحله  برگزار می گردد
14- پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
15- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
خلاصه :
مناقصه عمومی, مناقصه دستمزد انجام عملیات تعمیرات انواع ترانسفورماتور
آدرس :
فارس, شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا
منبع :
محلی فارس 97.1.30