فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 12:01:12
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرکهای صنعتی کردستان
شرح آگهی :
فراخوان مناقصه عمومی؟
نوبت دوم
شهرکهای صنعتی کردستان در نظر دارد پروژه های شهرکهای صنعتی کردستان را با مشخصات زیر به پیمانکار واگذار نماید.
شرح مناقصه
نوع برگزاری مناقصه
مدت اجرا
فهرست بها
مبلغ تضمین میلیون  ریال
مبلغ برآورد
محل تامین اعتبار پروژه
حداقل پایه و رشته موردنیاز
اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی دیواندره
عمومی 6 سال 97
365 7.297.284.432 داخلی ـ عمرانی ـ اوراق یک سه ساله و دوساله
5 نیرو
اجرای شبکه روشنایی قسمتی از شهرک صنعتی آونگان
عمومی 6 سال 97
334 6.631.049.133 داخلی ـ عمرانی ـ اوراق یک ساله و دو ساله
5 نیرو
اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی بانه
عمومی 6 سال 97
243 4.843.804.312 داخلی ـ عمرانی ـ اوراق یک ساله و دوساله
5 نیرو
اجرای شبکه روشنایی فاز دوم شهرک صنعتی سقز
عمومی 6 سال 97
212 4.223.027.117 داخلی ـ عمرانی ـ اوراق یک ساله و دو ساله
5 نیرو
اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی مریوان
عمومی 6 سال 97
242 4.824.201.095 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 نیرو
زیرسازی و آسفالت قسمتی از معابر شهرک صنعتی دهگلان
عمومی 6 سال 97
1050 20.833.003.899 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 راه و باند
زیرسازی و آسفالت قسمتی از معابر شهرک صنعتی سنندج
عمومی 6 سال 97
270 5.395.194.276 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 راه و باند
زیرسازی و آسفالت قسمتی از معابر شهرک صنعتی کامیاران
عمومی 6 سال 97
150 2.961.724.166 داخلی - عمرانی اوراق یکساله و دو ساله
5 راه و باند
زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی مریوان
عمومی 6 سال 97
1650 32.791.887.042 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 راه و باند
اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی دیواندره
عمومی 6 سال 97
130 2.594.000.631 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 تاسیسات
حفاری چاه آب ناحیه صنعتی سنگ قروه
عمومی 6 سال 97
60 1.167.410.238 داخلی - عمرانی - اوراق یک ساله و دو ساله
5 کاوش های زمینی
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس WWW.SETADIRANLIR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تاریخ 97.1.28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکار از سایت : تاریخ 97.1.28 تا 97.2.2
مهلت زمانی ارسال پاسخ استعلام ارزیابی: روز پنچشنبه تاریخ 97.2.13
زمان بازگشایی پاکات مناقصه: روز شنبه تاریخ 97.2.15
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اطلاعات مناقصه سنندج ـ خیابان پاسداران ـ جنب مهمانسرای جهانگردی ـ شرکت شهرکهای صنعتی کردستان. تلفن 08733661950
هزینه آگهی بهده برنده مخناقصه می باشد.
شرکت شهرک های صنعتی کردستان

خلاصه :
فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... نوبت دوم
آدرس :
کردستان, -
منبع :
محلی صمت 97.1.30