مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4

شماره آگهی :
97-110 و 97-116
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 13:01:27
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
شرح آگهی :
آگهی مناقصه شماره 97.110 و 97.116 ؟
شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد اجرای عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4 شیراز و صدرا براساس فهرست بهاء پایه شرکت توزیع نیروی برق شیراز سال 96 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید.
1- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97.2.2 تا تاریخ 97.2.6 در ساعات اداری 7.30 تا 14. چنانچه مناقصه گری از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و یا وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام و تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارد،می بایست حداکثر تا تاریخ 97.2.6 با ارائه فیش واریزی مندرج در ماده 3 این آگهی از طریق نمابر شماره 32291589 ، امور تدارکات را مطلع نماید در غیر این صورت مسئولیت عدم آگهی از تغییرات بعدی به وجو آمده در اسناد مناقصه به عهده مناقصه گر می باشد و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تبصره: بازگشایی پاکتهای مناقصه گران منوط به ارائه تصویر اعلامیه واریزی مربوط به هزینه خرید اسناد مناقصه می باشد.
2- محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: شیراز، میدان آزادی، ابتدای خیابان جهاد سازندگی نبش کوچه 3 شرکت توزیع نیروی برق شیراز، امور تدارکات
3- قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 100.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 5712070929 با کد شناسه 59010709290001660 نزد بانک تجارت شعبه آزادی شیراز به نام شرکت توزیع نیروی برق شیراز
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به شرح جدول زیر است که می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات مالی ئ اعتباری دارای مجوز لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، فیش واریز وجه نقد چک تضمین شده بانکی در وجه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق شیراز) و گواهی کسر از مطالبات تایید شده توسط اموی مالی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تهیه و ارائه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ردیف شماره مناقصه
محدوده مبلع تضمین
مدت
 1  97-110 امور توزیع برق منطقه 4 شیراز
220.000.000 6 ماه
 2  97-116  اموز توزیع برق منطقه صدرا
260.000.000
 4 ماه

6-مهلت تحویل پیشنهادها (پاکت های الف ، ب ، ج): حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه تاریخ 97.2.15 می باشد. به پیشنهادهایی که فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 97.2.16 می باشد.
8-ارائه گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته نیرو الزامی است و پیشنهاد پیمانکارانی که فاقد این گواهی نامه باشند بازگشایی نخواهد شد.
9- هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی : www.Tavanir.org.ir و iets.mporg.ir و وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به نشانی : WWW.shirazedc.co.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 32299685 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق شیراز


خلاصه :
مناقصه, مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس97.1.30