فراخوان مناقصه تعمیر و نصب گاردیل دو موج آسیب دیده حاشیه و میانه راه های استان و...
[ نسخه چاپی ]

فراخوان مناقصه تعمیر و نصب گاردیل دو موج آسیب دیده حاشیه و میانه راه های استان و...

شماره آگهی :
83/97/20
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/05/21 - 2018-08-12 09:46:54
تاریخ شروع :
1397/05/21
نوع پایان آگهی :
1397/05/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
شرح آگهی :
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای؟
اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان ایلام در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید
شماره مناقصه
موضوع مناقصه
مدت اجرا
برآورد مبلغ تضمین ریال
رشته مورد نیاز
 83/97/20  تعمیر و نصب گاردیل دو موج آسیب دیده حاشیه و میانه راه های استان
 8 ماه
 10.214.755.316  510.737.765  راه و ترابری
  83/97/21  تهیه و نصب پایه دروازه ای و  نصب تابلو اطلاعاتی روی آن در ورودی استان
 4 ماه
 2.109.140.854  105.457.024   راه و ترابری
 83/97/22
 تهیه و نصب تابلوهای ایمنی و اخطاری حوزه استحفاظتی استان
 8 ماه
 10.863.798.459  543.189.922   راه و ترابری
  83/97/23  نصب تابلوهای اطلاعاتی حاشیه راه های استان
 8 ماه
 12.143.895.856  607.194.792   راه و ترابری
  83/97/24  خط کشی راه های حوزه جنوب
 10 ماه
 10.084.149.129  504.207.456   راه و ترابری
  83/97/25  خط کشی راه های حوزه شمال استان
 10 ماه
 10.084.149.129  504.207.456   راه و ترابری
  83/97/26  خرید تجهیزات ایمنی (بشکه پلاستیکی ونیو جرسی پلاستیکی)
 2 ماه
 4.300.000.000  215.000.000   راه و ترابری
آخرین مخلت تحویل اسناد مناقص: 97.5.24
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 97.6.3
تاریخ بازگشایی پاکات: 97.6.6ساعت 10
نوع تضمین: تضمین معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع الف، ب، ج، چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94.9.22 می باشد
کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گرانو بازگشایی پاکات مراحل بعد از آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
محل تحویل پاکت الف ایلام، بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام، واحد دبیرخانه
ضروری است ارائه پیشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مفتوح نمی گردد
جهت دریافت اطلاعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید
تلفن تماس 08433362923 - 0843330195-08433338400- اداره پیمان و رسیدگی- فاکس: 3341638
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
خلاصه :
فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیر و نصب گاردیل دو موج آسیب دیده حاشیه و میانه راه های استان و...
آدرس :
ایلام, -
منبع :
افکار 97.5.21