فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...
[ نسخه چاپی ]

فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/06 - 2018-08-28 09:05:43
تاریخ شروع :
1397/06/06
نوع پایان آگهی :
1397/06/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
شرح آگهی :
فراخوان مناقصاب عمومی یک مرحله ای ؟
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ذیل اقدام نماید.
شماره مناقصه
موضوع مناقصه 

مدت اجرا

مبلغ تضمین
ریال
برآورد
ریال
رشته مورد نیاز
83/97/9 لکه گیری و روکش آسفالت محور شابداغ و هلیلان
6 ماه
18.064.425.195 903.221.260 راه و ترابری
83/97/19 اجرای حفاظ میانی (نیوجرسی) در سطح راههای استان
4 ماه
17.183.511.911 859.175.595 راه و ترابری
83/97/20 تعمیر و مرمت گارد ریل دو موج آسیب دیده حاشیه و میانه راههای استان
8 ماه
10.214.755.316 510.737.765 راه و ترابری
83/97/21 تهیه و نصب پایه دروازه ای و نصب تابلو اطلاعاتی روی آن در ورودی های استان
4 ماه
2.109.140.854 105.457.024 راه و ترابری
83/97/24 خط کشی راههای حوزه جنوب
10 ماه
10.084.149.129 504.207.456 راه و ترابری
83/97/25 خط کشی راههای حوزه شمال استان
10 ماه
10.084.149.129 504.207.456 راه و ترابری
83/97/26 خرید تجهیزات ایمنی (بشکه پلاستیکی و نیوجرسی پلاستیکی)
2 ماه
4.300.000.000 215.000.000 راه و ترابری
اخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه 97.6.7 ساعت 19
اخرین مهلت تحویل پیشنهادات : 97.6.17 ساعت 19
تاریخ بازگشایی پاکات 97.6.18 ساعت 10
نوع تضمین: معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های موضوع بندهای (الف) - (ب)- (ج) - (چ) - و (ح ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ 50659 ه مورخ 94.9.22 می باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن تا پرداخت صورت وضعیت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صوت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
محل تحویل پاکات: ایلام بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام- واحد دبیرخانه ضروری است ارائه پینشهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مفتوح نمیگردد
جهت دریافت اطلاعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید
تلفن تماس 08433362922- 08433330195 - 0843338400 اداره پیمان و رسیدگی فاکس 3341638
هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام 
خلاصه :
فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...
آدرس :
ایلام, ایلام
منبع :
خراسان 97.6.6