تجدید مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات
[ نسخه چاپی ]

تجدید مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/03 - 2018-10-25 09:55:52
تاریخ شروع :
1397/08/03
نوع پایان آگهی :
1397/08/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام
شرح آگهی :
آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ؟
نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام
موضوع مناقصه:
    
 عنوان قرارداد
شرح خدمات
شماره مناقصه
مدت نوع ارزیابی
انبار نفت دره شهر
راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار
97/06 دوسال ساده
انبار نفت ایلام و سوختگیری هواپیمایی
خدمات راهبری- تعمیر و نگهداشت تاسیسات
97/07  دوسال ساده
الف) نوع و مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار
نوع سپرده: مناقصه گران پذیرفته شده در ارزیابی کیفی، می بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای مندرج در شرایط مناقصه تهیه و ارائه نمایند
ب) تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد
متقاضیان می توانند از تاریخ  انتشار آگهی تا پایان ساعت 15 روز 4شنبه مورخ 97.8.09 با مراجعه حضوری به آدرس ایلام بلوار شهید بهشتی ، جنب صدا و سیما ،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام، رییس امور اداری و دبیرکمیته فنی بازگرانی منطقه (اقای دانیال فر شماره تماس 08432220078) یا مراجعه به سایت http://iets.mporg.ir  و www.monaghese.niopdc.ir اسناد ارزیابی را دریافت نمایند
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 16 روز شنبه به تاریخ 97.8.12
تاریخ ارزیابی و اعلام شرکتهای مجاز به دریافت اسناد مناقصه روز دوشنبه به تاریخ 97.8.14
تاریخ برگزاری جلسه توجیهی روز شنبه مورخ 97.8.19 ساعت 10 صبح می باشد
تاریخ د ریافت و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه این شرکت از ساعت 8 صبح روز 3شنبه به تاریخ 97.8.15 لغایت ساعت 16 روز شنبه به تاریخ 97.8.26
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه با حضور نماینده شرکتها روز شنبه به تاریخ 97.8.27 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات این شرکت می باشد
شرایط عمومی متقاضی : ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
ارائه مستندات 2 فقره قرارداد کار مرتبط و مشابه و همچنین 2 فقره حسن انجام کار از قراردادهای قبیل در طی 5 سال گذشته - ارائه گواهی رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حرفه مورد نظر موضوع پیمانکاری
احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ایمنی و زیست محیطی hse
ارائده کلیه مدارک مرتبط شرکت شامل اساسنامه مدرک تحصیلی افراد - اگهی روزنامه تغییرات مشخصات هیئت مدیره شرکت
به پیشنهادات مشروط و مبهم و پیشنهادایی که با شرایط مندرج در اگهی اختلاف داشته و با بعد از مدت مقرر در اگهی برسد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد تاریخ اگهی نوبت اول 97.8.3  تاریخ اگهی نوبت دوم 97.8.5
 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
خلاصه :
تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات
آدرس :
ایلام, ایلام, -
منبع :
جمهوری 97.8.03