مناقصه راهبری ماشینهای اداری و سیتسم های مکانیزه و واگذاری امور جرایی - نوبت اول و دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه راهبری ماشینهای اداری و سیتسم های مکانیزه و واگذاری امور جرایی - نوبت اول و دوم

شماره آگهی :
نوبت اول و دوم 11-97
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/05 - 2018-10-27 12:00:24
تاریخ شروع :
1397/08/05
نوع پایان آگهی :
1397/08/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه همدان
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ؟
نوبت اول و دوم 11-97
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : الف) راهبری ماشینهای اداری و سیستمهای مکانیزه ستاد، راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی
ب) واگذاری امور اجرایی مرکز سوختگیری هواپیمایی همدان
مبلغ برآورد اولیه جهت موضوع الف) مبلغ 10.592.605.333 (ده میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و ششصد و پنج هزار و سیصد و سی و سه) ریال و جهت موضوع ب) مبلغ 3.430.313.713 (سه میلیارد و چهارصد و سی میلیون و سیصد و سیزده هزار و هفتصد و سیزده) ریال
نوع تضمین: جهت موضوع الف) مبلغ 530.000.000 (پانصد و سی میلیون) ریال و جهت موضوع ب) مبلغ 172.000.000 (یکصد و هفتاد و دو میلیون) ریال با اعتبار سه ماهه (از زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت) و به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه هیئت محترم وزیران (توضیح اینکه ضمانت نامه پست بانک قابل پذیرش نمی باشد.)
به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل دریافت اسناد : شرکت کنندگان در مناقصه لازم است جهت خرید اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 500.000 (پانصد هزار ریال به حساب شماره ۹۲۰۰۰۳۰۱۷۳ بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز ۳۰۱۲۶ به آدرس : همدان ، میدان آرامگاه بوعلی سینا ، جنب بانک صادارت - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان (واحد کمیسیون مناقصات) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ 97.07.29 لغایت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.8.9
تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهی : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  97.08.22 در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97.08.26 و به آدرس همدان - میدان آرامگاه بوعلی سینا - جنب بانک صادرات - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان - دبیرخانه کمیسیون مناقصات (معاونت مالی و اداری)
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.8.29 در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان. (توضیح اینکه بازگشایی پاکات با حداقل تعداد ۳ شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد .)
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .
مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 97.10.01 لغایت 98.09.31 می باشد .
شرایط متقاضی و مدارک لازم :
- دارا بودن و ارائه گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی درخصوص خدمات عمومی
- دارا بودن و ارائه گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی (صادره از اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی)
- احراز امتیاز قابل قبول به تشخیص کمیته فنی بازرگانی براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی hse
- احراز امتیاز قابل قبول (حداقل 60 امتیاز) براساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی (معیارهای ارزیابی در اسناد فراخوان تحویل می گردد)
سوابق اجرایی و مالی شرکت کنندگان حداقل برای 5 سال اخیر
- ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت، تصویر صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی
- ارائه قراردادهای انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه (اصل یا برابر اصل شده) از کارفرمای قبلی درخصوص کیفیت پیمانها (طی 5 سال اخیر) مضافا اینکه در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی می باشد.
- ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی قراردادهای قبلی
- کپی کلیه مدارک ارائه شده در بندهای فوق الذکر می بایست ضمن مهر شرکت و امضاء فرد مجاز، در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردند.
- ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی
- ارائه گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامه رسمی) مجاز به  امضاء اسناد تعهدآور می باشند.
- مسئولیت صحت و سقم مستندات ارائه شده برعهده مناقصه گر می باشد و در صورت مغایرت و اثبات خلاف آن، عواقب بعدی برعهده مناقصه گر می باشد.
- سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایی که در سطح کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله می باشند، در صورت شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید.
- به پیشنهادات فاقد مهر و امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خلاصه :
مناقصه عمومی, مناقصه راهبری ماشینهای اداری و سیتسم های مکانیزه و واگذاری امور جرایی - نوبت اول و دوم
آدرس :
همدان, -
منبع :
محلی همدان 97.08.5