مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری و ...نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری و ...نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم 800/24140
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/19 - 2018-11-10 09:47:57
تاریخ شروع :
1397/08/19
نوع پایان آگهی :
1397/09/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی  ؟
نوبت دوم 800/24140
اصلاحیه : در ضمن تاریخهای درج شده در نوبت اول به تاریخهای نوبت دوم اصلاح می گردد
مناقصه گزار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه:آگهی مناقصه عمومی واگذاری اداره امور مربوط به 
1ـ واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری 
2ـ واگذای امور اجرایی سوختگیری هواپیمایی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
ـ ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 526.000.000 ریال به منظور شرکت در مناقصه خدمات دفتری
ـ ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 640.000.000 ریال به مظنور شرکت در مناقصه خدمات سوختگیری هواپیمایی 
به صورت مضانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 19/ 92000751 بانک ملت با شناسه واریز 26,100,000,026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین 
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد
اصفهان ـ خیابان چهارباغ بالا ـ جنب پمپ بنزین ـ امور قراردادها
جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایت های مشروحه ذیل مشاهده نمایید.
تلفن تماس امور قراردادها 03136244618 ـ تلفن تماس شرکت 03136247001
مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد:
از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 97.9.5
مهلت تسلیم پاکات اعلام نرخ روز یکشنبه 97.9.18
تاریخ گشایش پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه 97.9.19
شرایط متقاضی 
ارائه درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه
شرکتهای توانمند دارای گواهی صلاحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد. ارائه اساسنامه آگاهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت لیست اعضا هیئت مدیره به همراه کپی مدارک شناسایی آنان ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد.
عدم وجود سوء عملکرد در اجراهای گذشته 
ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی مناقصه گزار ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد.
شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های حائز شرایط تحویل خواهد شد.
ضمنا متن آگهی در سایت www.shana.ir قابل رویت می باشد. و اسناد مناقصه در سایت های ذیل قابل رویت می باشد. www.monaghese.portal.niopdc.ir و http://iets.mporg.ir 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
آدرس اصفهان ـ خیابان چهارباغ بالا ـ جنب پمپ بنزین ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
تلفن تماس ستاد 5- 03136247001 و فاکس 03136244427 کد پستی 67455- 81737
خلاصه :
مناقصه ,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری و ...نوبت دوم
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
اسرار 97.08.19