مناقصه اداره حجمی - زمانی انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی
[ نسخه چاپی ]

مناقصه اداره حجمی - زمانی انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/29 - 2018-11-20 10:28:28
تاریخ شروع :
1397/08/29
نوع پایان آگهی :
1397/09/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی ؟
نوبت اول 
مناقصه گذار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه :  اداره حجمی - زمانی انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی منطقه سبزوار
شرکتهای ذیصلاح که تمایل به همکاری دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، ارائه درخواست شرکت در مناقصه و دریافت فرم های ارزیابی ظرف سه روز از تاریخ آگهی نوبت دوم به سایتهای ذیل الذکر یا به آدرس  سبزوار -بلوار دکتر علی شریعتی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار -امور حقوقی  مراجعه نموده و پس از انقضاء مهلت سه روزه، ظرف دو هفته ضمن تکمیل نمودن فرم های ارزیابی مدارک مورد نیاز مندرج در فرمها را به منطقه تحویل نمایند
اسناد مناقصه جهت اعلام نرخ صرفا به شرکتهایی که در فرآیند ارزیابی کیفی مورد تایید کمیته فنی بازرگانی قرار گیرند، تحویل خواهد گردید. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء، مخدوش ، غیر مستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت قید شده در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا جهت هماهنگی ارائه شماره تلفن تماس و آدرس دقیق محل کار به صورت کتبی الزامی می باشد.
2249  - 44216900 - 051
نوع و مبغ تضمین شرکت در مناقصه :
ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید به مدت نود روز از تاریخ بازگشایی پاکات (که تاریخ مذکور به شرکت های مورد تایید کمیته فنی بازرگانی اعلام خواهد گردید) معتبر بوده و مبلغ آن 1.437.310.000 (یک میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و سیصد و ده هزار ریال) می باشد که بایستی به وسیله  یکی از تضامین معتبر و قانونی تامین گردد. تاکید می گردد که تضمین شرکت در مناقصه صرفا بایستی از سوی شرکت هایی که در فرآیند ارزیابی کیفی حائز امتیاز لازم می گردند و مراتب توسط دعوتنامه از سوی مناقصه گزار به آنها ابلاغ خواهد شد واریز و یا تامین گردد.
آدرس سایت :
WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR
KHTTP://SABZEVAR.NIOPDC.IR,
رمضانعلی قارزی - روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اداره حجمی - زمانی انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی
آدرس :
خراسان رضوی, خراسان رضوی, سبزوار
منبع :
جمهوری 97.8.29